PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),  članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 68. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 9/09, 3/13, 9/18, 13/18.-pročišćeni tekst i 7/19), a sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključcima sa 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije, od 10. ožujka 2020. godine, gradonačelnik Grada Umaga-Umago donosi

ODLUKU

I.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području grada Umaga, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine, nalažem sljedeće:

1.) Na području Grada Umaga-Umago do 14. travnja 2020. godine odgađaju se  sva okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.

2.) Ustanove u vlasništvu Grada Umaga-Umago do daljnjega neće organizirati izravan rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje kino dvorane, knjižnice i čitaonice te klubova, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za redovne aktivnosti.

3.) Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta Grada Umaga-Umago. Neodgodive službene utakmice u organizaciji nacionalnih sportskih saveza održat će se bez prisustva publike.

4.) Turistička zajednica grada Umaga će putem sustava e-visitor evidentirati sve pristigle turiste iz Republike Italije i drugih evidentiranih žarišta virusa COVID-19 u Europi i svijetu te će informacije o istima dostavljati nadležnoj sanitarnoj inspekciji radi daljnjih postupanja.

5.) Do 14. travnja 2020. godine privremeno se prekida rad predškolskih ustanova, Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ i Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“.

6.) Do 14. travnja 2020. godine prekida se odvijanje nastave u objektima osnovnoškolskih ustanova Grada Umaga-Umago, Osnovne škole Marije i Line i Talijanske osnovne škole „Galileo Galilei“.

7.) Do 14. travnja 2020. godine zabranjuju se posjete korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag. Nalaže se Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag ograničiti kretanje svim pokretnim korisnicima isključivo na dvorište Doma, i to pod nadzorom.

8.) Nalaže se Komunalnom poduzeću 6. maj d.o.o. Umag, koje upravlja gradskim grobljem, da izda preporuku o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji.

9.) Do 14. travnja 2020. godine vjenčanja u Gradskoj vijećnici obavljat će se u najužem krugu, o čemu će Ured Grada obavijestiti Matični ured u Umagu.

10.)  Gradska uprava Grada Umaga-Umago ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati pismeno Gradu Umagu-Umago, pisarnica Grada Umaga-Umago će isto zaprimiti.

11.) Službenici i namještenici gradske uprave, ustanova i gradskih tvrtki dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama s kojima su u komunikaciji.

12.) Preporučuje se svim građanima Grada Umaga-Umago da je što je moguće manje koriste usluge Istarskih domova zdravlja-Ispostava Umag radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.

13.) Mole se građani Grada Umaga-Umago koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 01. ožujka 2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago i na Oglasnoj ploči Grada, oglasnim pločama gradskih ustanova i tvrtki i njihovim mrežnim stranicama.

                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                             Vili Bassanese, v.r.

 

 

 

 

Preuzmite dokument  u .doc fomratu na svoje računalo putem sljedeće poveznice: ODLUKA