Pravo na pristup informacijama  je temeljno ljudsko pravo koje se štiti  Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 172/03. i 144/10.).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa i ograničenja, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelom raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti  na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.


Službenica za informiranje

Tanja Rako, bacc. oec.
Tribje 2
52470 Umag

tel: +385 (0)52 743 297
e-mail: tanja.rako@komunela.hr


Službenik za informiranje obavlja poslove
:

rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacijaunapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Društva osiguravanja pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijamapoduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija

Preuzmite dokumente sa sljedećih poveznica:

Zahtjev  za pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacija