Upravljanja zgradama pravno je određeno u prvom redu Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Navedeni Zakon utvrđuje međusobne odnose suvlasnika zgrade odnosno bilo koje druge vrste nekretnina.
Svi ostali Zakoni utvrđuju što kako i kada suvlasnici moraju činiti u okviru upravljanja i održavanja vlastite zgrade odnosno nekretnine.
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Urednički pročišćeni tekst, NN 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
• Zakon o gradnji (NN 153/13)
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)
• Zakon o tržištu plina (NN 28/13)
• Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)
• Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13)
• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03, 157/03, 87/09, 61/11, 25/12, 136/12)
• Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
• Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu (NN 64/97)
• Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
• Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03)
• Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13)
• Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)
• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
• Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
• Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/08)
• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
• Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13)
• Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)
Pored navedenih zakona, odredbi, pravilnika, … postoje i drugi pravni dokumenti izvan našeg znanja u trenutku stvaranja ovog popisa zakona i pravilnika koji imaju više ili manje utjecaja na upravljanje ii održavanje zgrada.