Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama  je temeljno ljudsko pravo koje se štiti  Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 172/03. i 144/10.). Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup

Opći uvjeti parkiranja

Temeljem članka 35. st.1. toč.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08), temeljem članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08), članka 56. , članka 109. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga 09/09), te temeljem

Javna nabava za godinu 2020

Javna nabava za godinu 2020 (II. Izmjena) Rpt_PlanNabave2020zadnji Preuzmite I. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: I. Izmjena javne nabava za godinu 2020 Preuzmite II. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: II. Izmjena javne nabava za godinu 2020Rpt_PlanNabave2020zadnji Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave Izjava javne nabave o postojanju

Javna nabava za godinu 2019

Javna nabava za godinu 2019 Rpt_PlanNabave 19 Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje: Javna nabava za godinu 2019 Javnu nabavu za “Gorivo” i za “Kamion Kiper” u ..pdf formatu možete preuzeti ovdje:: Izjava javne nabave “Gorivo” i “Kamion Kiper” Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave